Tài khoản Dota 2 có sẵn

24 sản phẩm

Hiện 1 - 24 trên 24 sản phẩm
Xem
Archon V | MMR: 2940 - Behavior: 7400
Legend I | MMR: 3160 - Behavior: 10000
Legend II | MMR: 3350 - Behavior: 10000
Uncalibrated | MMR: TBD - Behavior: 8684
Legend III | MMR: 3500 - Behavior: 10000
Ancient II | MMR: 3930 - Behavior: 8855
Ancient II | MMR: 4020 - Behavior: 10000
Divine I | MMR: 4710 - Behavior: 8395
Divine II | MMR: 4890 - Behavior: 7399
Divine III | MMR: 4970 - Behavior: 10000
Divine II | MMR: 5000 - Behavior: 10000
Divine III | MMR: 5020 - Behavior: 9995
Divine III | MMR: 5140 - Behavior: 10000
Divine III | MMR: 5220 - Behavior: 10000
Divine IV | MMR: 5400 - Behavior: 9070
Divine III | MMR: 5380 - Behavior: 9850
Skins giới hạn
Crusader V | MMR: 2170 - Behavior: 10000
Divine V | MMR: 5400 - Behavior: 9943
Divine I | MMR: 4510 - Behavior: 8626
Immortal [4816] | MMR: 5700 - Behavior: 10000
Immortal | MMR: 6000 - Behavior: 9132
Immortal [2979] | MMR: 6010 - Behavior: 8282
Immortal [1993] | MMR: 6210 - Behavior: 9825
Immortal | MMR: 6650 - Behavior: 10000